مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آستانه

آ , تعبیر خواب ۰۹ مهر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آستانه

تعبیر خواب آستانه به روش علمی و روانشناسی

آستانه در این جا به معنای ورودی منزل یا ساختمان می باشد. این سمبل با موضوعاتی مانند تشریفات، پیش زمینه ها و مقدمه چینی برای شروع پروژه یا یک رابطه ی شغلی یا عاطفی می باشد. زمانی که آستانه به عنوان نقطه عطف در تعبیر خواب شما ظاهر شود، یکی از جزئیات مربوط به آستانه با معنای ضمنی تواب شما مرتبط بوده و مورد تحلیل قرار می گیرد.

اگر در خواب با آستانه ای که دیگران از آن اطلاعی ندارند و راه فرعی برای ورود شما به یک محدوده محسوب می شود

این خواب به تلاش شما برای پیدا کردن راه های فرعی و ناشناخته برای ورود به یک مجموعه یا رسیدن به هدفی خاص می باشد. ممکن است در این زمان بسیار به راه های میانبری پیش روی خود احساس میکنید، امید وار شده و قصد امتحان کردن آن ها را داشته باشید. این خواب می تواند به تلاش شما برای پیدا کردن راه های کوتاه برای رسیدن به مقصد اشاره داشته باشد.

اگر در خواب با آستانه ای که در کنار آن یک زنگ قرار گرفته است رو به رو شوید

این خواب پیامی از جانب ضمیر ناخودآگاه شما مبتنی بر فرصت های جدیدی است که پیش روی شما قرار گرفته. شما در این زمان پتانسیل و هماهنگی لازم برای کسب تجربه های جدید را دارا می باشید.

اگر در خواب با آستانه ای که دارای درب اتوماتیک است رو به رو شوید

این خواب به خوشبینی شما در مورد حضور همیشگی دیگران اشاره دارد. ممکن است این احساس در شما وجود داشته باشد که دیگران همواره برای کمک رسانی به شما در طول مسیر رسیدن به هدفتان حاضر می باشند. همچنین اگر برای باز کردن درب نیاز به رمز یا کلمه ی عبور خاصی باشد، باید به آن رمز توجه داشته باشد چرا که آن کلمه در ضمیر شما دارای معنای ضمنی و سمبلیک می باشد. این رمز می تواند برای شما یادآور خاطره یا رویدادی در گذشته باشد.

دیدن آستانه های با شکوه و نورانی

می تواند به خودآگاهی و شهود جدیدی که به تازگی به آن دست یافته اید یا در آستانه ی رسیدن به آن ها هستید اشاره داشته باشد. اگر آستانه ای که در خواب مشاهده می کنید برای شما یادآور یک مکان مذهبی در دنیای واقعی باشد، باید توجه داشته باشید که آن مکان مذهبی برای شما یادآور چه خاطره، اعتقاد یا فردی می باشد؟ آن خاطره یا فرد برای شما سمبل کدام دسته از ویژگی های اخلاقی می باشد؟ ممکن است در این زمان در حال کسب ویژگی هایی مشابه آن اتفاق یا شخصیت باشید.

در بیشتر موارد، آستانه سمبل فرصت های جدید پیش رو می باشد. فرصت هایی که ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری متوجه جریان یافتن آن ها شده باشید. با این حال اگر در خواب با سمبلی منفی در کنار نماد آستانه رو به رو شوید، این خواب به بدبینی ها و نگرانی های شما در مسیر ورود به این اهداف اشاره دارد.

آستانه ای که درب آن باز شده باشد و مسیر پیش رویتان روشن باشد

اشاره به اشتیاق درونی شما برای بهره گیری از این فرصت ها می باشد. اگر در خواب پس از ورود به آستانه در آن را قفل کنید، این خواب می تواند به گرایشات اجتماع ستیزی و تمایل شما به انزوا اشاره داشته باشد. اگر در خواب با ترس به سمت آستانه گریخته و درب را قفل کنید، این خواب می تواند به ترس شما از رو به رو شدن به مردم جامعه و بدبینی شدید شما به آن ها پرده برداری کند. این خواب از شما می خواهد تا ریشه های اجتماع گریزی یا بدبینی خود را جست و جو کرده و اجازه ندهید که این بدبینی شما را منزوی و سرخورده سازد. ممکن است با کمی تفکر متوجه شوید که بخش زیادی از بدبینی شما غیر منطقی می باشد.

اگر در خواب با آستانه ای رو به رو شوید که درب آن قفل می باشد

این خواب به آن دسته از افکار شما درباره ی فرصت های از دست رفته اشاره دارد. ممکن است در این زمان خیره به در های بسته در مسیر شغل و زندگی شخصی خود باشید و این توقف باعث غفلت شما از دیگر فرصت های موجود باشد.

اگر در خواب مشغول محافظت از ورودی یک آستانه باشید

این خواب پیامی از جانب ضمیر ناخودآگاه شما درباره ی لزوم دفاع از قلمرو و داشته هایتان می باشد. این داشته ها می توانند مادی یا معنوی یا خواسته هایتان در مسیر زندگی عاطفی تان باشند.

اگر در خواب به طور اتفاقی با یک آستانه با درب باز برای ورود به محیطی که احساس می کردید راه ورودی به آن وجود ندارد، مواجه شوید

این خواب به فرصت ها و خوش شانسی های ناگهانی که در زندگی بیداری و در مسیر شغلی یا عاطفی شما پدیدار شده اند اشاره دارد. این خواب پیامی از جانب ضمیر ناخودآگاه شماست مبنی بر اینکه نیازی نیست از این فرصت های ناگهانی و عجیب وحشت داشته باشید. با شجاعت به سمت آن ها رفته و به کشف و کنجکاوی بپردازید. این خواب همچنین می تواند نماد تمایل شما به سمت فرصت هایی باید که از درون به سرکوب آن پرداخته اید.

تعبیر خواب آستانه در فرهنگ اسلامی

تعبير خواب آستانه به روايت محمد بن سيرين

منظور از آستانه درگاه خانه، جلوی در، کفش کن و به هر صورت منطقه ای است که از آن پا به درون خانه می گذارند و در مواردی هم چارچوب در خانه منظور شده است

اگر ببيند آستانه زيرين از نو بساخت يا تعمير و تعويض کرد، دلالت بر آن دارد که زن طلاق می دهد و زن ديگری ستاند

اگر ببيند آستانه بالائی را از جا بکند، دلالت بر بيم خود کشی و از ميان بردن خود وجود دارد

اگر ببيند آستانه زيرين و زبرين خانه خود را می کند ، مرد و زن هر دو هلاک مي شوند

اگر ببيند آستانه خانه اش خراب شد، مقام و منزلت از دست خواهد داد و نزد مردم خوار مي شود

اگر ببيند از آستانه خانه اش آب زلال چون باران فرو می ريزد، به اندازه ای که ديده است مال و نعمت نصيبش خواهد شد

اگر ببيند از آستانه خانه اش مار و عقرب بيرون می آمدند، از شخص صاحب مقام و بزرگی رنج و اندوه به او خواهد رسيد

تعبير خواب آستانه به روايت حضرت دانيال

منظور از آستانه درگاه خانه، جلوي در، کفش کن و به هر صورت منطقه ای است که از آن پا به درون خانه مي گذارند و در مواردي هم چارچوب در خانه منظور شده است

اگر ببيند آستانه زيرين از نو بساخت يا تعمير و تعويض کرد، دلالت بر آن دارد که زن طلاق مي دهد و زن ديگري ستاند

اگر ببيند آستانه بالائی را از جا بکند ، دلالت بر بيم خود کشي و از ميان بردن خود وجود دارد

اگر ببيند آستانه زيرين و زبرين خانه خود را مي کند ، مرد و زن هر دو هلاک مي شوند

اگر ببيند آستانه خانه اش خراب شد ، مقام و منزلت از دست خواهد داد و نزد مردم خوار مي شود

اگر ببيند از آستانه خانه اش آب زلال چون باران فرو می ريزد ، به اندازه اي که ديده است مال و نعمت نصيبش خواهد شد

اگر ببيند از آستانه خانه اش مار و عقرب بيرون می آمدند، از شخص صاحب مقام و بزرکي رنج و اندوه به او خواهد رسيد

تعبير خواب آستانه به روايت ابراهیم کرمانی

اگر ببيند آستانه خانه بر او فرو ريخت و گرفتارش کرد، دليل آن باشد که بيم هلاک و گرفتاری و ترس برای او ميرود.

اگر آستانه خانه اش را به رنگهای گوناگون آراسته و زينت شده ببيند، تعبير آن باشد که زرق و برق دنيا مشغول شود و زينت ظاهری چشمش را خواهد گرفت

تعبير خواب آستانه به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

اگر بيننده خواب ببيند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ريخته شده و آن جا کثيف است چيزی ياحادثه ای يا شخصی موجب تشويش خاطر بيننده خواب مي شود. اگر بيننده خواب ببيند که از سر در خانه اش آب باران فرو می ريزد به اندازه و مقدار آن آب که مي چکد نعمت و رفاه نصيب او می شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثيف باشد دچار غم می گردد و اگر متعفن باشد يک بيماری در انتظار او است. اگر بيننده خواب ببيند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ريخت به هيچ وجه خوب نيست و احتمال هلاک در بين است و بيننده خواب بايد خويشتن را از خطرهایی که در کمين او نشسته اند حفظ کند.

 

مطالب جالبی در مورد تعبیر خواب :

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت

ساعت 6-10 شب:
رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

ساعت 10 شب تا 2 صبح:
در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا 50 سال تعبیر می شود.

ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح
در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از 15 روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

ساعت 5/4 صبح در سپیده دم
از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

ساعت 5/4 تا 6 صبح پس از سپیده دم
از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

ساعت 6 صبح
در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی 2 روز. تعبیر می شود.

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب روزهای ماه شمسی:

در روایت از سلمان فارسی (ره):

روز 6 ام ماه: بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

روز 9 ام ماه: همان روز تعبیر ش ظاهر می شود.

روز 11 ام ماه شمسی: بعد از 20 روز.

روز 13 ام ماه: بعد از 9 روز تعبیر می شود.

در روز 14 ام ماه: بعد از 26 روز.

در روز 15 ام ماه: بعد از 3 روز.

در روزهای 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسی ، تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

خواب خوب و بد در ماه های قمری:

ماه ربیع الاول: برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

جمادی الاول خرید و فروش نکند.

جمادی دوم: خواب خوب دیر تعبیر می شود.

ماه رجب: گشایش ابواب خیر است و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان: رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

رمضان: در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

شوال: خواب بد و غم زود تعبیر می شود، از آن بر حذر باش.

ذیقعده: فقط خواب سفر را سفر نکن .

ذیحجه: خواب سفر را سفر کن. دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

تعبیر خواب امام صادق روزهای قمری

خواب ديدن اول ماه، باطل است.
دوم و سوم، برعكس بود.
چهارم و پنجم، به تأخير افتد.
ششم و هفتم و هشتم و نهم، آنچه را بيند، راست بود.
دهم و يازدهم و دوازدهم، به تأخير افتد.
سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم، نه خير باشد و نه شر، باطل است.
شانزدهم و هفدهم، به تأخير افتد.
هجدهم و نوزدهم، درست باشد.
بيستم و بيست و يكم، دروغ باشد.
بيست و دوم و بيست وسوم، فرح و شادی باشد.
بيست و چهارم و بيست و پنجم، برعكس باشد.
بيست و ششم و بيست و هفتم نيز برعكس باشد.
بيست و هشتم، درست باشد.
بيست و نهم و سي ام، راست باشد.

تعبیر خواب در ماه های قمری

ماه ربیع الاول: برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

همچنین بخوانید:  مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آب معدنی

جمادی الاول خرید و فروش نکند.

جمادی دوم: خواب خوب دیر تعبیر می شود.

ماه رجب: گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان: رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

رمضان: در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

شوال: خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

ذیقعده: فقط خواب سفر را سفر نکن.

ذیحجه: خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی:

در روایت از سلمان فارسی

روز 6 ام ماه: بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

روز 9 ام ماه: همان روز تعبیرش ظاهر می شود.

روز 11 ام ماه شمسی: بعد از 20 روز.

روز 13 ام ماه: بعد از 9 روز تعبیر می شود.

در روز 14 ام ماه: بعد از 26 روز.

در روز 15 ام ماه: بعد از 3 روز.

در روزهای 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسی، تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

احکام تعبیر خواب در روزهای ماه های قمری

اول ماه: صحت ندارد

دوم: تعبیرش برعکس است

سوم: صحت دارد به تعویق

چهارم: صحیح است به تعویق

پنجم: خلافی ندارد

ششم: صحیح است وموثر

هفتم: خلافی ندارد

هشتم: صحیح است وموثر

نهم: تعبیرش برعکس

دهم: صحت ندارد

یازدهم: صحیح و تعویق

دوازدهم: صحیح است و تعویق

سیزدهم: صحت ندارد

چهاردهم: تعبیرش بر عکس

پانزدهم: بر عکس

شانزدهم: صحیح است وتعویق

هفدهم: صحیح وتعویق

هجدهم: تعبیرش برعکس است

نوزدهم: تعبیرش عکس است

بیستم: صحیح است وموثر

بیست و یکم: صحت ندارد

بیست ودوم: صحیح است وموثر

بیست وسوم: صحت ندارد

بیست وچهارم: بسیار خوبست

بیست وپنجم: صحت ندارد

بیست وششم: تعبیرش عکس است

بیست وهفتم: بر عکس است

بیست وهشتم: تعبیرش عکس است

بیست ونهم: صحت ندارد

سی ام: صحیح است و موثر

شرایط و روش های تعبیر خواب

۱. آن قسمت از خواب باید تعبیر شود كه دارای اهمیت است و یا به امر واقعی اشاره دارد و یا برای تنبیه بیننده خواب یا مژده ای برای او باشد و یا سودی دنیوی و اخروی در آن باشد ، به قسمتهایی از خواب كه پریشان و نامفهوم هستند و تعبیر درستی ندارند نباید توجه نمود.

2. تمام آن چیزهایی از خواب كه دارای اهمیت میباشند ،برای تعبیر آن باید در قرآن ، حدیث پیامبر(ص)،قیاس و تشبیه ، واژه شناسی و معنی اسامی برای آن اصلی پیدا نمود.

مثلاً اگر در خواب فردی را ببینید كه اسمش «راشد» است، میتوان آن را به هدایت و راهنمایی به راه راست تعبیر نمود زیرا راشد یعنی كه كسی كه راه راست را در پیش گرفته است و بر همین اساس اگر اسم شخص «سالم »باشد به سلامتی و اگر «سعید» باشد به خوشبختی تعبیر شود.

«عقبه» نام را به عاقبت كار، «نافع» نام را به سود و منفعت، «رافع» نام را به بلندی و رفعت، «احمد» نام را به سپاسگذاری و «صالح» نام را به نیكوكاری تعبیر نمایید.

امام مسلم از انس روایت میكند كه پیامبرخدا (ص) فرمود: شبی در خواب دیدم كه در خانه عقبة بن رافع هستم و مقداری خرمای پاک و رسیده را برایمان آوردند و من این خواب را اینگونه تعبیر مینمایم كه ما در دنیا به بلندی و رفعت دست میابیم و در دینمان نیز عاقبت به خیر خواهیم شد زیرا دینمان دین پاک ورسیده و كاملی است.

اگر شما خوابی را دیدید، سعی نمایید بر اساس مطالبی كه توضیح داده شدند، خود آنها را تعبیر نمایید و اگر نتوانستید خوابتان را با هیچ یک از موارد فوق تعبیر نمایید، از كتابهای تعبیر خواب كه مورد اطمینان هستند و یا افراد وارد در این کار استفاده نمایید.

اكنون بعد از مشخص نمودن اصولی كه خواب باید بر اساس آنها تعبیر شود. ” قرآن، حدیث، قیاس، تشبیه و واژه شناسی” نمونه هایی را بیان میكنم تا شما خواننده عزیز با توجه به آنها و بررسی تعبیر آنها بر اساس اصول یاد شده، بتوانید تعبیر روشنی برای خوابهای خود بیابید .

خواب

نمونه های تعابیری كه استاد تعبیر خواب ابن سیرین ارائه داده

نمونه اول: «حجاج بن یوسف» در خواب دید كه دو كنیز از آسمان پایین آمده اند و او یكی از آنها را با خود برده و دیگری به آسمان برگشته است .

تعبیر این خواب را از «ابن سیرین» پرسیدند و او نیز خواب را اینگونه تعبیر نمود كه آن دو كنیز، دو فتنه اند و «حجاج» فقط به یكی از آنها خواهد رسید و در حقیقت نیز اینگونه شد ؛ آن دو فتنه ، فتنه «ابن اشعث» و فتنه ی «ابن مهلب» بود كه حجاج به فتنه «ابن اشعث» رسید اما به دیگری نرسید.

در این خواب دو نشانه عمده وجود داشتند : اول : دو كنیز و دوم : بردن یكی از آن دو كنیز توسط حجاج و بازگشت دیگری .

در تعبیر نشانه ی اول ،«ابن سیرین» از اصل حدیث پیامبر (ص) استفاده نمود و زن را فتنه تعبیر نمود زیرا پیامبر(ص)میفر ماید : بعد از رفتنم ، هیچ فتنه ای را بیشتر از زنان برای مردان نمیابم.

در تعبیر نشانه دوم نیز از روی فهم استفاده شده و گرفتن كنیز را رسیدن به آن فتنه تعبیر نموده و در حقیقت تعبیر خواب نیز همانگونه شد كه او پیش بینی نموده بود.

نمونه دوم: مردی پیش ابن سیرین آمد و گفت با زنی ازدواج نموده ام ، در خواب دیدم كه سیاه و كوتاه قد شده است و ابن سیرین گفت سیاهیش نشانه ی ثروت و مالداری اوست و كوتاه قد بودنش دال بر عمر كوتاهش میباشد .

در حقیقت این خواب نیز این گونه تحقق یافت ؛بعد از مدتی زن آن مرد دار فانی را وداع گفت و مرد صاحب میراث زیادی از او شد.

در این خواب نیز دو نشانه عمده وجود داشت:

اول: سیاهی آن زن و

دوم: كوتاه قد بودنش .

در این مورد، ابن سیرین برای تعبیر نشانه اول از اصل زبان و واژه شناسی استفاده نمود زیرا در زبان عربی اگر یكی دارای پول و ثروت زیاد باشد میگویند : «لفلان سواد» یعنی فلانی سیاهی زیادی دارد و برای تعبیر نشانه دوم نیز ابن سیرین از تشبیه و قیاس استفاده نموده بود و قد كوتاه زن را به عمركوتاهش تشبیه نموده بود و در نهایت با كنار هم گذاشتن این دو تعبیر ،تعبیر فوق را ارائه داده بود .

نمونه سوم: عبدالله بن مسلم میگوید : گهگاهی در مجلس ابن سیرین حاضر میشدم و بعد از برخاستن از مجلس او به مجلس اباضیه ها می رفتم “اباضیه ،گروهی گمراه از خوارج بودند كه رئیس آنان عبدالله بن اباض نام داشت” و با آنان نشست و برخاست میكردم .

شبی در خواب دیدم كه همراه با عده ای جنازه پیامبر (ص) با دوش خود حمل میكردم ، پیش ابن سیرین آمده ،خواب را برایش تعریف نمودم و ابن سیرین گفت : چرا با قومی نشست و برخاست میكنی كه می خواهند آنچه را پیامبر(ص) آورده است ، دفن نمایند.

در این خواب نیز دو نشانه وجود دارد : اول: جنازه ی پیامبر(ص) و دوم: حمل آن بر دوش و تصمیم برای دفن آن .

در تعبیر نشانه اول، ابن سیرین جنازه پیامبر (ص) را به راه و روش حقی كه آن حضرت آورده است و نشانه دوم را به دفن و از بین بردن آن راه و روش قیاس نموده است.

نمونه چهارم: مردی نزد ابن سیرین آمد وگفت در خواب دیدم كه تاجی از طلا را بر سر م گذاشته ام و ابن سیرین گفت : از خدا بترس ، پدرت در غربت چشمانش را از دست داده است و از تو میخواهد كه نزد او بروی.

مرد به خانه برگشت و دید كه نامه ای از پدرش رسیده است كه در آن از كوری خود خبر داده و از پسرش خواسته بود كه نزد او برود.

در این خواب سه نشانه وجود دارد:

اول: سر

دوم: تاج

سوم: طلا.

برای تعبیر نشانه اول، ابن سیرین از اصل زبان و واژه شناسی استفاده نموده است زیرا سر به معنی ریاست و بزرگی نیز به كار میرود و رئیس و بزرگ هر شخصی، پدرش می باشد.

تاج از پوشش های غیر عربی است و سرزمین غیر عرب نیز برای اعراب، سرزمین غربت به حساب می آید و طلا نیز دلیل بر از دست دادن بینایی می باشد و از تعبیر این سه نشانه، ابن سیرین تعبیری را ارائه داد كه درست از آب درآمد.

آنچه كه جای تأمل دارد این است كه این خواب ها بر اساس تعبیری كه ابن سیرین برای آنها ارائه داده بود، به وقوع پیوستند زیرا خواب ها بر اساس تعبیر آنها اتفاق می افتند.

انس بن مالك روایت نموده است كه پیامبر (ص) فرمود: خواب آنگونه كه تعبیر میشود، اتفاق میافتد و واقع شدن آن مانند كسی است كه پای خود را برداشته است و منتظر است تا ببیند كه چه وقت آن را روی زمین بگذارد پس هر گاه یكی از شما خوابی را دید آن را نزد عالم و یا کاردنی بازگو نماید.

اگر بتوان برای خواب دو تعبیر متفاوت ارائه داد، باید دید كه كدامیك بهتر و به اصول تعبیرخواب و تناسب واژه ها نزدیكتر است تا خواب آنگونه تعبیر شود.

عده ای از بزرگان فرموده اند: لازم و ضروری است كه معبر خواب باید فردی آرام و با حوصله باشد تا تعبیرش تعبیری درست و تمام باشد و باید به كیفیت واژه ها و كلمات به دقت توجه نماید و بتواند چیزهای درست و با معنی را از موارد بی معنی و پریشان تشخیص دهد و بدلایل و اهداف آن خواب توجه كامل نماید و سپس قوانین تعبیر خواب را بر آنها تطبیق نماید و اگر خواب دارای دو معنا بود ،آن معنایی را انتخاب نماید كه تناسب بیشتری با شرایط و احوال فرد خواب بیننده داشته باشد .

ممكن است تعبیر خواب در مورد بیننده آن واقع نشود و برای افراد خانواده، برادر، دوست و یا افراد نزدیك تحقق یابد و این زمانی است كه امكان وقوع برای بیننده خواب وجود نداشته باشد.

پیامبر (ص) در خواب ابوجهل را دید كه با وی بیعت نمود و در این مورد ابوجهل به پسرش عكرمه تعبیر شد كه در نهایت به پیامبر (ص) ایمان آورد و پیامبر (ص) فرمود این تعبیر خوابی است كه دیده بودم یا پیامبر (ص) در خواب دید كه اسید بن عاص والی مكه شده است و در نهایت پسر اسید والی مكه شد.

اگر تعبیرخوابی باعث بر ملا شدن عیب مسلمانی گردد كه خداوند آن عیب را پنهان نموده است، باید از فاش نمودن و بیان آن تعبیر خودداری نموده و در صورت بیان آن باید از نام بردن فرد مورد نظر اجتناب نمایید زیرا در این صورت برادر مسلمانتان راغیبت نموده و دچار گناه شده اید.

ابن وردی میگوید: اگر خوابت بیانگر عیب مردم بود آن را پنهان دارید و همواره آن وجه از تعبیر را انتخاب نمایید كه بهتر و نیكوتر است.

بیان این مطلب ضروری است كه خواب باید متناسب با بیننده آن و درجه و پایگاه اجتماعی او تعبیر شود و برای هر فرد آن تعبیری متناسب است كه با شرایط و احوال خود وی سازگار باشد.

ممكن است خوابی برای شخصی رحمت و همان خواب برای دیگری زحمت و عذاب باشد

روزی مردی از ابن سیرین سئوال نمود: در خواب دیدم كه اذان میگویم، تعبیر آن چیست ؟ ابن سیرین در جواب گفت: به زیارت خانه ی خدا میروی و فریضه حج به جای می آوری و بعد از مدتی شخصی دیگر دقیقاً همان سئوال را از ابن سیرین پرسید و او نیز در جواب به آن مرد گفت : تو دزدی خواهی كرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند كرد .

آنانی كه شاهد آن دوماجرا بودند از ابن سیرین پرسیدند: چگونه برای یك خواب دو تعبیر متفاوت نمودی ؟او نیز در جواب گفت : اولی مرد نیكوكار و خوبی بود و من نیز بر اساس آیه قرآن “توبه/3” اذان را به رفتن به حج تعبیر نمودم ،اما دومی مرد شرور و بدكرداری بود و بر اساس آیه از قرآن “یوسف/70” اذان گفتن و ندا دادنش را به دزدی تعبیر نمودم .

همچنین بخوانید:  مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آژیر

اگر بچه كوچكی خوابی را ببیند ،تعبیرش برای والدینش است و همچنین تعبیر خواب برده برای اربابش و زن برای شوهرش میباشد و همه اینها در صورتی است كه تعبیر آن خواب متناسب شرایط خود آنها نباشد .

ابن وردی در این مورد میگوید :خواب برده از آن ارباب است و آنچه را نیزكه زن در خواب میبیند به شوهرش میرسد و خواب بچه به والدینش بر میگردد وهمه اینها درصورتی است كه خود اهل و شایسته تعبیر آن خواب آن نباشند.

المناوی در مورد كیفیت تعبیر چیزهای عجیب و غریب و نامشخص میگوید : اگر اول خواب تا آخر آن برای شما معلوم باشد، تعبیر آن ساده است اما اگر بخشی از خواب مشخص و بخشی دیگر نامشخص و پریشان باشد،ابتدا قسمت معلوم آن را تعبیر نمایید و بخش نامعلوم آن را بیشتر مورد بررسی و دقت قراردهید.

در صورت امكان، آن بخش را به قسمت های كوچكتری تقسیم نمایید و درصدد درك جداگانه آن قسمت ها باشید و در صورت درك آنها ،تعبیر مشخصی برای آنها ارائه دهید و از مجموع آنها تعبیری كلی برای خواب ارائه نمایید.

اگر درك وفهم خوابی برایتان امكان نداشت و یا خواب از نوعی باشد كه تاكنون دیده نشده باشد،بهتر است كه تعبیر نشود تا اینكه خود واقع شود.

نهایتاً اگر میخواهید كه بر تعبیر خوابها آگاه شوید،سعی نمایید تا بر پایه های اساسی برای تعبیر خواب آگاهی بیشتری پیداكنید و برای هر چیز بتوانید دلایل موجهی از قرآن و سنت ،معانی واژگان و اسامی و قیاس وتشبیه بیابید و با كمك گرفتن از مجموع این موارد و نیز با توجه به شرایط و احوال بیننده خواب درصدد برآیید كه برای خواب تعبیری درست پیدا كنید.

خواب و رویا

شرایط و روش های تعبیر خواب بصورت مدرن و علمی

شاید به نظرتان خیلی از تصاویری که در خواب‌ میبینید، چرت و پرت و بی‌معنی باشد اما روان‌شناسان معتقدند میشود از رؤیا‌ها موارد جالبی بیرون کشید.

«توی یک اتوبوس نشسته بودم. انگار اتوبوس توریستی بود چون ته اتوبوس چند تا هندی هم نشسته بودند. اتوبوس داشت از توی یک دشت وسیع و سرسبز رد می‌شد. انگار پیشترها، نزدیکی‌های ارومیه این‌جور جایی را دیده بودم. جز اتوبوس ما هیچ ماشین دیگری توی جاده نبود. یکدفعه از ته‌دشت صدای «کمک! کمک!» آمد. راننده و چندتایی از مسافر‌ها پیاده شدند تا ببینند چه خبر است. طول کشید و برنگشتند. یکدفعه دشت شد پر از آدم‌های جورواجور با ملیت‌های مختلف. تا چشم کار می‌کرد آدم بود؛ هزار تا، 100 هزار تا، شاید بیشتر ، گروه گروه عین هم لباس پوشیده بودند. قیافه‌هاشان از آسیای جنوب‌شرقی بود تا مراکشی. مثل مجسمه ایستاده بودند و هر کاری می‌کردم تکان نمی‌خوردند. انگار صحرای محشر بود…»

این جمله‌ها نه تکه‌هایی از سناریوی یک فیلم سوررئال هستند، نه جملاتی از یک داستان به سبک رئالیسم جادویی.

این جمله‌ها بخشی از یک خواب شبانه‌اند؛ خواب‌هایی که آن‌قدر دنیای عجیبی دارند که هنوز دانشمندان به درستی نمیدانند چرا شبانه به خانه ذهن ما سرک میکشند و البته گاهی شبیخون میزنند!

اما همه نظریه‌پردازان خواب در یک نکته توافق دارند: خواب ها یا با معنی‌اند یا با معنی ؛ رؤیای بیهوده وجود ندارد.

یك توضیح ضروری: در زبان انگلیسی برای مفهوم خواب و خواب دیدن، واژه‌های کاملا مستقلی وجود دارد؛ sleep برای خواب “یعنی برعکس بیداری” و dream برای خواب دیده شده “یعنی تصاویری که ما در بعضی مواقع خاص در طول خوابیدن می‌بینیم” .

در فارسی برای واژه dream، واژه درست و درمانی نداریم و بعضی ترجمه‌اش میکنند “خواب” که ممکن است با خواب به معنی نقطه مقابل بیداری اشتباه شود و بعضی می‌گویند “رؤیا” که ممکن است شامل رؤیا‌ها و خیالات روزانه هم بشود؛ چیزی که انگلیسی‌ها به آن میگویند daydream.

یکی از مترجمان هم از خودش خلاقیت نشان داده و گذاشته “خوابدیده” و احتمالا به این فکر نکرده که خوابدیده، هم معنی رؤیا را میدهد، هم معنی کسی که خوابی را دیده است.

به هر حال اینها را گفتم که بدانید منظور از رؤیا در این مقاله، همان خواب‌هایی است که شبانه میبینیم، نه خیالبافیهای روزانه و منظورم از خواب همان حالت بیشتر زیست‌شناختی است در مقابل بیداری.

وقتی از رؤیا حرف میزنیم، از چه چیزی حرف میزنیم؟ همین الان خیال یک عده را راحت کنم ، من اینجا نمیخواهم مثل روزنامه‌های زرد مواردی را که در رؤیا دیده میشود تكه‌تكه كنم و یکی‌یکی بگویم چه معنی‌ای دارند.

بیشتر، فرایند دیدن رؤیا مدنظرم است و استفاده‌هایی که میشود از آن کرد ، این فرایند‌ها را خیلی واضح در مصاحبه‌های خیالی‌ای كه با چند روان‌شناس و عصب‌شناس انجام داده‌ام، میتوانید ببینید.

دیدن رؤیا یکی از حالت‌های متفاوت هوشیاری است و به این خاطر میگویم متفاوت که برخلاف دیدن فیلم یا خیالات روزانه، در هنگام دیدن رؤیا ما تصاویر و سکانس‌های خیالی را موقتا یک واقعیت میدانیم.

اغلب مردم رؤیا‌های خود را صبح روز بعد به یاد نمی‌آورند و حتی بعضی ادعا میکنند که اصلا خواب نمی‌بینند اما شواهد زیست‌شناختی نشان داده‌اند که همه ما در یک مرحله خاص از خواب به نام REM” خواب با حرکات سریع چشم” در حال تماشای رویاهایمان هستیم.

با توجه به اینكه هیچ بنی‌بشری تا به حال یافت نشده است که خوابش این مرحله را نداشته باشد، هیچ‌کسی هم وجود ندارد که رؤیا ندیده باشد و احتمالا کسانی که میگویند دیشب رؤیا ندیده‌اند، رویایشان خواسته یا ناخواسته از یادشان رفته است.

روشهاي تعبير خواب و شرايط آن واعمال مربوط به ديدن خواب

اول:

خواب سه نوع است:

1. رويای صالحه يا خوابی نيكو كه مژده ای است از طرف خداوند براي بينندی آن و يك قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پيامبران است. [بخاری و مسلم]

2. خواب ناپسند و ناخوشايند كه از طرف شيطان است و برای مسخره كردن و آزار دادن بينندی خواب می باشد.

3. خوابی كه ناشی از خيالات و تفكرات انسان و اعمال روزمره ی اوست. خواب هایی نيز كه به علت عادتهای روزمره می باشند. در اين طبقه جای می گيرند مثلاً فردی عادت نموده است كه در ساعت معينی از روز غذا بخورد، اگر روزی برخلاف عادت در آن ساعت، غذا نخورد و بخوابد، ممكن است خواب غذا خوردن را ببيند و يا اگر در حالت بيداری غذای زياد خورده باشد، ممكن است در خواب ببيند كه استفراغ می كند.

غير از اين سه نوع هر خوابی كه ديده شود، خوابهای پريشان و باطل است و نمی توان آنها را تعبير نمود زيرا بر اساس قاعده ی مشخصی قرار نگرفته اند.

دوم:

اگر خواب خوشايند و نيكو باشد، شايسته است كه بيننده ی آن چهار عمل زير را انجام دهد:

1. خداوند را به خاطر ديدن آن خواب سپاس گويد.

2. به ديگران در مورد آن مژده دهد.

3. نزد هركس كه دوست دارد، آن را بيان كند.

4. پيش خود آن را به چيزی نيك و شايسته تعبير نمايد زيرا خواب بر اساس چگونگی تعبير آن تحقق مي يابد.

سوم:

اگر خواب ناپسند و ناخوشايند باشد، شايسته است كه بيننده ی آن هفت عمل زير را انجام دهد كه در صورت انجام دادن آنها، از آن خواب دچار ضرر و زيان نمي گردد، اگر خداوند اراده كند.

1 از شر اين خواب به خداوند پناه ببرد.

2. با سه بار گفتن «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» از شر شيطان به خداوند پناه ببرد.

3. سه مرتبه به طرف چپ خود تف كند{بدون پرت كردن آب دهان.م}.

4. جهت خوابيدن خود را عوض كند.

5. نماز بخواند.

6. آن را نزد كسي بيان نكند.

7. نزد خود نيز آن را تعبير ننمايد.

دليل تمام موارد بالا احاديثي از پيامبر خدا(ص) مي باشند.

امام بخاری از ابوسعيد خدری روايت مي كند كه پيامبر خدا (ص) فرموده است:

«اذا رأي احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمدالله عليها وليحدث بها و اذا رأي غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره» يعنی (هرگاه يكی از شما خوابی را ديد كه از آن خوشش آمد، آن از طرف خداست پس خداوند را بر آن سپاس گويد و آن را براي ديگران نيز بيان نمايد و اگر خواب ناخوشايندی ببيند، آن از طرف شيطان است پس از شر آن به خداوند پناه ببرد و آن را نزد كسي بيان نكند كه در اين صورت از آن خواب دچار ضرر و زيان نمی گردد).

ترمذی نيز از ابو هريره روايت نموده است كه پيامبر فرموده است: «اذا رأي احدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها وليخبر بها واذا رأي الرؤيا القبيحة فلا يفسرها و لايخبر بها» يعني (اگر يكي از شما خواب خوبی را ديد آن را تعبير نموده و نزد ديگران بازگو نمايد و اگر خواب زشت و ناخوشايندي را ديد آن را تعبير نكند و نزد ديگران نيز بازگو ننمايد).

بخاري و مسلم از ابوسلمه روايت نموده اند كه گفت:«لقد كنت أري الرؤيا فتمرضني حتي سمعت ابا قتادة يقول وانا كنت أري الرؤيا تمرضني حتي سمعت النبي (ص) يقول الرؤيا الحسنة من الله فاذا أري احدكم فلا يحدث به الا من يحب واذا رأي ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شرّالشيطان وليتفل ثلاثاً و لا يحدث بها احداً فانها لن تضره» يعنی (من خواب می ديدم و به علت آن مريض مي شدم تا اينكه شنيدم كه ابوقتاده نيز كه همانند من به واسطه ي خوابهايش دچاربيماری می گشته است، گفت كه از پيامبر (ص) شنيدم كه فرمود خواب نيكو از طرف خداوند است پس هركس آن را ببيند به جز نزد آنكس كه دوستش دارد ،آن را بازگو نكند و اگر كسي خواب ناخوشايند و نامطلوبی را ببيند پس از شر آن و شر شيطان به خداوند پناه ببرد و سه بار تف نمايد و آن را نزد كسي بازگو ننمايدكه در اين صورت از آن دچار زيان نمي گردد).و در روايت مسلم آمده است(اگر كسي خوابي مطلوب ونيك ببيندآن را مژده دهد ونزد كسي بازگو نمايد كه دوستش دارد).

امام مسلم از جابر روايت مي كند كه پيامبر (ص) فرمود: «اذا رأي احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً وليتعذ بالله من الشيطان ثلاثاً وليتحول عن جنبه الذي كان عليه»يعنی (اگر يكی از شما خوابي نامطلوب و ناپسند را ديد، سه بار به طرف چپ خود تف نمايد و سه بار بگويد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و از آن سمت كه خوابيده است روی برگرداند و به سمت ديگر بخوابد).

و نيز امام مسلم از ابو هريره روايت نموده است كه پيامبرخدا (ص) فرمود: «فان رأي احدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بهاالناس»يعني (اگريكي از شما خواب ناخوشايندي را ديد پس از خواب برخيزد ونماز بخواند و آن را براي كسي بازگو ننمايد).

چهارم:

برای دست يافتن به تعبيری درست از خواب بايد به مراحل زير توجه نمود:

1. آن قسمت از خواب بايد تعبير شود كه داراي اهميت است و يا به امري واقعي اشاره دارد ويا براي تنبيه بيننده ي خواب ويا مژده اي براي او باشدو يا سودي دنيوي و اخروي در آن باشد.به قسمتهايي از خواب كه پريشان و نامفهومند و تعبير درستي ندارند ،نبايد توجه نمود.

2. برای تمام آن چيزهايي از خواب كه داراي اهميت مي باشند ،براي تعبير آن بايد در قرآن، حديث پيامبر (ص)، قياس و تشبيه، واژه شناسی و معنی اسامی برای آن اصلی پيدا نمود. [ به اصل كتاب رجوع شود]. تعبير خواب بر اساس اسامی و واژه شناسی

مثلاً اگر در خواب فردی را ببينيد كه اسمش «راشد» است، مي توان آن را به هدايت و راهنمايی به راه راست تعبير نمود زيرا راشد يعنی كه كسي كه راه راست را در پيش گرفته است و بر همين اساس اگر اسم شخص «سالم »باشد به سلامتی و اگر «سعيد» باشد به خوشبختي تعبير شود. «عقبه » نام را به عاقبت كار، «نافع» نام را به سود و منفعت، «رافع» نام را به بلندی و رفعت، «احمد» نام را به سپاسگذاري و «صالح» نام را به نيكوكاري تعبير نماييد.

امام مسلم از انس روايت می كند كه پيامبر خدا (ص) فرمود: «رأيت ذات ليلة كأنا في دار عقبة بن رافع،فأتينا برطب من رطب ابن طاب ،فأولة الرفعة لنا في الدنيا و العاقبة في ديننا و ان ديننا قد طاب»يعنی (شبی در خواب ديدم كه در خانه ی عقبة بن رافع هستم و مقداري خرماي پاك ورسيده را برايمان آوردند. من اين خواب را اينگونه تعبير مي نمايم كه ما در دنيا به بلندي و رفعت دست مي يابيم و در دينمان نيز عاقبت به خير خواهيم شد زيرا دينمان دين پاك و رسيده و كاملی است).

همچنین بخوانید:  مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبگوشت

خواننده ی گرامی، اگر شما خوابی را ديديد، سعی نماييد بر اساس مطالبی كه توضيح داده شدند، خود آنها را تعبير نماييد و اگر نتوانستيد خوابتان را با هيچ يك از موارد فوق تعبير نماييد، از كتابهاي تعبير خواب كه مورد اطمينان هستند، استفاده نماييد.

اكنون بعد از مشخص نمودن اصولی كه خواب بايد بر اساس آنها تعبير شود، قرآن، حديث، قياس و تشبيه و واژه شناسی، نمونه هايی را بيان می كنيم تا شما خواننده عزيز با توجه به آنها و بررسي تعبير آنها بر اساس اصول ياد شده، بتوانيد تعبير روشنی براي خواب های خود بيابيد . اين نمونه ها همگی تعابير هستند كه استاد تعبير خواب، «ابن سيرين» آنها ارائه داده است.

نمونه اول:

«حجاج بن يوسف» در خواب ديد كه دو كنيز از آسمان پايين آمده اند و او يكی از آنها را با خود برده و ديگری به آسمان برگشته است. تعبير اين خواب را از «ابن سيرين» پرسيدند و او نيز خواب را اينگونه تعبير نمود كه آن دو كنيز، دو فتنه اند و «حجاج» فقط به يكی از آنها خواهد رسيد و در حقيقت نيز اينگونه شد؛ آن دو فتنه، فتنه «ابن اشعث» و فتنه «ابن مهلب» بود كه حجاج به فتنه «ابن اشعث» رسيد اما به ديگری نرسيد.

در اين خواب دو نشانه ي عمده وجود داشتند : اول، دو كنيز و دوم ،بردن يكی از آن دو كنيز توسط حجاج و بازگشت ديگری. در تعبير نشانه ی اول، «ابن سيرين» از اصل حديث پيامبر (ص) استفاده نمود و زن را فتنه تعبير نمود زيرا پيامبر (ص) می فر مايد: « ما تركت بعدي فتنة اضر علي الرجال من النساء» يعنی ( بعد از رفتنم ، هيچ فتنه ای را را زيان بخش تر از زنان براي مردان نمي يابم). بخاری و مسلم

براي تعبير نشانه ی دوم نيز از قياس و فهم خود استفاده كرده بود و گرفتن كنيز را رسيدن به آن فتنه تعبير نموده بود و در حقيقت تعبير خواب نيز همانگونه شد كه او پيش بيني نموده بود.

نمونه ی دوم:

مردی پيش ابن سيرين آمد و گفت با زني ازدواج نموده ام ، در خواب ديدم كه سياه و كوتاه قد شده است . ابن سيرين گفت سياهيش نشانه ي ثروت و مالداري اوست و كوتاه قد بودنش دال بر عمر كوتاهش مي باشد .در حقيقت اين خواب نيز اين گونه تحقق يافت ؛بعد از مدتي زن آن مرد دار فاني را وداع گفت و مرد صاحب ميراث زياد او شد.

در اين خواب نيز دو نشانه ي عمده وجود داشت :اول ،سياهي آن زن و دوم، كوتاه قد بودنش . در اين مورد ،ابن سيرين براي تعبير نشانه ي اول از اصل زبان و واژه شناسي استفاده نمود زيرا در زبان عربي اگر يكي داراي پول و ثروت زياد باشد ،مي گويند : «لفلان سواد» يعني فلاني سياهي زيادي دارد.براي تعبير نشانه ي دوم نيز،ابن سيرين از تشبيه و قياس استفاده نموده بود و قد كوتاه زن را به عمركوتاهش تشبيه نموده بود ودر نهايت با كنار هم گذاشتن اي دو تعبير ،تعبير فوق را ارائه داده بود .نمونه ي سوم: عبدالله بن مسلم مي گويد : گهگاهي در مجلس ابن سيرين حاضر مي شدم و بعد از برخاستن از مجلس او به مجلس اباضيه ها مي رفتم[اباضيه ،گروهي گمراه از خوارج بودند كه رئيس آنان عبدالله بن اباض نام داشت] و با آنان نشست و برخاست مي كردم . شبي در خواب ديدم كه همراه با عده اي جنازه ي پيامبر (ص) با دوش خود حمل مي كردم .پيش ابن سيرين آمده ،خواب را برايش تعريف نمودم. ابن سيرين گفت : چرا با قومي نشست و برخاست مي كني كه مي خواهند آنچه را پيامبر(ص) آورده است ، دفن نمايند.

در اين خواب نيز دو نشانه وجود دارد:

اول، جنازه ی پيامبر (ص) و

دوم، حمل آن بر دوش و تصميم براي دفن آن.

در تعبير نشانه ی اول

ابن سيرين جنازه ی پيامبر (ص) را به راه و روش حقی كه آن حضرت آورده است، و

نشانه ی دوم را به دفن و از بين بردن آن راه و روش قياس نموده است.

نمونه ی چهارم :

مردي نزد ابن سيرين آمد وگفت در خواب ديدم كه تاجي از طلا را بر سر م گذاشته ام. ابن سيرين گفت :از خدا بترس ، پدرت در غربت چشمانش را از دست داده است و از تو مي خواهد كه نزد او بروي. مرد به خانه برگشت وديد كه نامه اي از پدرش رسيده است كه در آن از كوري خود خبر داده و از پسرش خواسته بود كه نزد او برود.

در اين خواب سه نشانه وجود دارد :

اول،سر ؛

دوم ،تاج و

سوم ، طلا.

براي تعبير نشانه ي اول ،ابن سيرين از اصل زبان و واژه شناسي استفاده نموده است زيرا سر به معني رياست و بزرگي نيز به كار مي رود و رئيس و بزرگ هر شخصي ،پدرش مي باشد.تاج از پوششهاي غير عربي است و سرزمين غير عرب نيز براي اعراب ،سرزمين غربت به حساب مي آيد و طلا نيز دليل بر از دست دادن بينايي مي باشد. از تعبير اين سه نشانه ، ابن سيرين تعبيري را ارائه داد كه راست از آب در آمد.

آنچه كه جاي تأ مل دارد اين است كه اين خوابها بر اساس تعبيري كه ابن سيرين براي آنها ارائه داده بود ،به وقوع پيوستند زيرا خوابها بر اساس تعبير آنها اتفاق مي افتند.حاكم از انس بن مالك روايت نموده است كه پيامبر(ص) فرمود :«ان الرؤيا تقع علي ما تعبر ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظره متي يضعها فاذا رأي احدكم رؤيا فلا يحدث بها الا ناصحاً او عالماً » يعني(خواب آنگونه كه تعبير مي شود ،اتفاق مي افتد و واقع شدن آن مانند كسي است كه پاي خود را برداشته است ومنتظر است تا ببيند كه چه وقت آن را روي زمين بگذارد.پس هر گاه يكي از شما خوابي راديد آن را به جز نزد عالم و يا ناصحي بازگو ننمايد ) .ابوداود، ترمذي و ابن ماجه نيز از ابو رزين عقيلي روايت نموده اند كه پيامبر (ص)فرمود ه است :«الرؤيا علي رجل طائر مالم تعبره فأذا عبرت وقعت.. .» يعني ( خواب اگر تعبير نشود چونان پرنده اي پرواز مي كند و به وقوع نمي پيوندد اما اگر تعبير شود ،واقع مي شود.. .) .

از اين رو لازم به ذكر است كه خواب تا آنجا كه امكان دارد وبدون زياده روي و عدول از حق ،بايد به شيوه اي پسنديده و خير تعبير شود و اگر اين امكان وجود نداشت ،تعبير ننمودن آن بهتر است.ابن وردي در اين مورد مي گويد :خواب بر بال پرنده ودر حال پرواز است؛ اما اگر تعبير شود ،مژده آور يا زيان بخش خواهدشد.

اگر بتوان براي خواب دو تعبير متفاوت ارائه داد ،بايد ديد كه كداميك بهتر و به اصول تعبيرخواب وتناسب واژه هانزديكتر است تا خواب آنگونه تعبير شود. المناوي در شرح«الفيه ي ورديه»از عده اي از بزرگان نقل مي كند كه فرموده اند :لازم وضروري است كه معبر خواب آرام و با حوصله باشد تا تعبيرش تعبيري درست وتمام باشد وبايد به كيفيت واژه ها وكلمات به دقت توجه نمايد وبتواند چيزهاي درست و با معني را از موارد بي معني و پريشان تشخيص دهد وبه دلايل واهداف آن خواب توجه كامل نمايد وسپس قوانين تعبير خواب را بر آنها تطبيق نمايد و اگر خواب داراي دو معنا بود ،آن معنايي را انتخاب نمايد كه تناسب بيشتري [با شرايط و احوال] داشته باشد .

ممكن است تعبير خواب در مورد بيننده ي آن واقع نشود و براي افراد خانواده،برادر،دوست و يا افراد نزديك تحقق يابد و اين زماني است كه امكان وقوع براي بيننده خواب وجود نداشته باشد.

پيامبر اکرم (ص) در خواب ابوجهل را ديد كه با وی بيعت نمود .در اين مورد ابوجهل به پسرش عكرمه تعبير شد كه در نهايت به پيامبر(ص) ايمان آورد و پيامبر (ص) فرمود اين تعبير خوابی است كه ديده بودم. پيامبر (ص) در خواب ديد كه اسيد بن عاص والی مكه شده است و در نهايت پسر اسيد والي مكه شد.

اگر تعبير خوابی باعث بر ملا شدن عيب مسلمانی گردد كه خداوند آن عيب را پنهان نموده است، بايد از فاش نمودن و بيان آن تعبير خودداری نموده و در صورت بيان آن بايد از نام بردن فرد مورد نظر اجتناب نماييد زيرا در اين صورت برادر مسلمانتان راغيبت نموده ودچار گناه شده ايد. ابن وردی نيز می گويد: اگر خوابت بيانگر عيب مردم بود، آن را پنهان دار و همواره آن وجه از تعبير را انتخاب نماييد كه بهتر و نيكوتر است.

بيان اين مطلب ضروری است كه خواب بايد متناسب با بيننده ی آن و درجه وپايگاه اجتماعي او تعبير شود. براي هر فرد آن تعبيري متناسب است كه با شرايط و احوال خود وي سازگار باشد . ممكن است خوابي براي شخصي رحمت و همان خواب براي ديگري زحمت و عذاب باشد . گويند روزي مردي از ابن سيرين سئوال نمود : در خواب ديدم كه اذان مي گويم ،تعبير آن چيست ؟ ابن سيرين در جواب گفت : به زيارت خانه ي خدا مي روي و فريضه ي حج به جاي مي آوري .بعد از مدتي شخصي ديگر دقيقاً همان سئوال را از ابن سيرين پرسيد واو نيز در جواب به آن مرد گفت : تو دزدي خواهي كرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند كرد .آناني كه شاهد آن دوماجرا بودند از ابن سيرين پرسيدند: چگونه براي يك خواب دو تعبير متفاوت نمودي ؟او نيز در جواب گفت :اولي مرد نيكو كار و خوبي بود و من نيز بر اساس اين آيه ي قرآن«و اذان من الله ورسوله الي الناس يوم الحج الأكبر»يعني(اين اعلامي است از سوي خدا وپيامبرش به همه ي مردم در روز بزرگترين حج)[توبه/3]،اذان را به رفتن به حج تعبير نمودم ،اما دومي مرد شرور و بدكرداري بود وبر اساس اين آيه از قرآن«اذن مؤذن ايتها العيرانكم لسرقون»يعني (ندا دهنده اي فر ياد زد اي كاروانيان شما دزديد) [يوسف/70] اذان گفتن و ندا دادنش را به دزدی تعبير نمودم.

اگر بچه كوچكی خوابی را ببيند، تعبيرش برای والدينش است و همچنين تعبير خواب برده براي اربابش و زن براي شوهرش می باشد و همه اينها در صورتی است كه تعبير آن خواب متناسب شرايط خود آنها نباشد. ابن وردی در اين مورد مي گويد: خواب برده از آن ارباب است و آنچه را نيزكه زن در خواب مي بيند به شوهرش مي رسد. خواب بچه به والدينش بر مي گردد و همه اينها درصورتی است كه خود اهل و شايسته تعبير آن خواب آن نباشند.

المناوی در مورد كيفيت تعبير چيزهای عجيب و غريب و نامشخص در شرح الفيه ی ورديه مي گويد: اگر اول خواب تا آخر آن برای شما معلوم باشد، تعبير آن ساده است اما اگربخشی از خواب مشخص و بخشی ديگر نامشخص و پريشان باشد، ابتدا قسمت معلوم آن را تعبير نماييد و بخش نامعلوم آن را بيشتر مورد بررسی و دقت قرار دهيد و در صورت امكان، آن بخش را به قسمتهای كوچكتری تقسيم نماييد و در صدد درك جداگانه آن قسمتها باشيد و در صورت درك آنها، تعبير مشخصی برای آنها ارائه دهيد و از مجموع آنها تعبيری كلی برای خواب ارائه نماييد. اگر درك و فهم خوابی برايتان امكان نداشت و يا خواب از نوعی باشد كه تاكنون ديده نشده باشد، بهتر است كه تعبير نشود تا اينكه خود واقع شود.

و نهايتاً اگر می خواهيد كه بر تعبير خوابها آگاه شويد، سعی نماييد تا بر پايه های اساسی برای تعبير خواب آگاهی بيشتری پيداكنيد و برای هر چيز بتوانيد دلايل موجهی از قرآن و سنت، معانی واژگان و اسامی و قياس و تشبيه بيابيد و با كمک گرفتن از مجموع اين موارد و نيز با توجه به شرايط و احوال بيننده خواب در صدد برآييد كه برای خواب تعبيری درست پيدا كنيد.

اختصاصی سایت وهاران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *