تعبیر خواب سایت وهاران بایگانی - وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آژیر

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آژیر

ارسال شده در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آژیرتعبیر خواب آژیر تعبير خواب آژیر به روايت لوک اویتنهاو آژیر: خطر خبرهایی خوب خواهید شنید. تعبير خواب آژیر به روايت لیلا برایت دیدن آژیر خطر، به معنى غم، غصه و بیچارگى مى ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزمایشگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزمایشگاه

ارسال شده در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزمایشگاهتعبیر خواب آزمایشگاه تعبير خواب آزمایشگاه به روايت آنلی بیتون 1ـ اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید، نشانه آن است كه برای انجام كارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می كنید، در ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزار و اذیت

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزار و اذیت

ارسال شده در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزار و اذیتتعبیر خواب آزار و اذیت تعبير خواب آزار و اذیت به روايت آنلی بیتون 1 - اگر در خواب كسی را آزار دهید، نشانه آن است كه دست به ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزاد شدن

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزاد شدن

ارسال شده در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ یک دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزاد شدنتعبیر خواب آزاد شدن تعبير خواب آزاد شدن به روايت حضرت دانیال اگر ببیند آزادش کردند یا کسی را آزاد کرد، تعبیر چنین باشد که اگر بیمار است شفا می ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آروغ

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آروغ

ارسال شده در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آروغتعبیر خواب آروغ تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند آروغ ترش و بدبو بود ، سخني بر زبان مي آورد که برايش خطر آفرين خواهد بود اگر ببيند آروغش ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب احترام

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب احترام

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب احترام  تعبیر خواب احترام در کتاب سرزمین رویاها آمده است: به شما احترام می گذارند: زندگی شما مملو از شادی می شود. شما احترامتان را از دست می دهید: یکی از دوستانتان می ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اتاق پذیرایی

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اتاق پذیرایی

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اتاق پذیرایی    تعبیر خواب اتاق پذیرایی درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خود را در یک اتاق پذیرایی می بینید: یک کارسخت در انتظار شماست. در اتاق پذیرایی یک زن زیبا هستید: از یارتان ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اتاق

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اتاق

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اتاق    تعبیر خواب اتاق تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني اتاق به نوشته نفايس الفنون تجسمي است از دنيا و محيط زيست. اگر اتاقي که در خواب خود مي بينيد و ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرایشگر

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرایشگر

ارسال شده در ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرایشگر   تعبیر خواب آرایشگر تعبير خواب آرایشگر به روايت آنلی بیتون اگر زنى در خواب آرایشگرى را مشاهده کند، دلیل بر آن است که از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرواره

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرواره

ارسال شده در ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آروارهتعبیر خواب آرواره تعبير خواب آرواره به روايت آنلی بیتون 1- دیدن یك آرواره بد هیبت در خواب، علامت آن است كه دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت. 2- اگر ...