تعبیر خواب بایگانی - صفحه 5 از 10 - وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اپرا

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اپرا

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اپراتعبیر خواب اپرا تعبیر خواب اپرا به روایت آنلی بیتون اگر کسى در خواب ببیند که به عنوان تماشاگر، در اپرایى حضور یافته است، بدین معنا است که با دوستانى هم ...

مرجع تعبیر خواب : تعبير خواب ابريشم

مرجع تعبیر خواب : تعبير خواب ابريشم

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبير خواب ابريشمتعبير خواب ابريشم تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ابريشم سفيد ببيند ، نفعي عايدش خواهد شد اگر ابريشم زرد ببيند ، بيم بيماري و مريضي مي رود اگر ابريشمي داشت ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم کشی

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم کشی

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم کشیتعبير خواب آدم کشی به روايت آنلي بيتون اگر در خواب ديديد به دست كسى كشته شده ‏ايد، معنى آن اين است كه عمرى طولانى و پر ثمر خواهيد ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم دزدی

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم دزدی

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم دزدیتعبير خواب آدم دزدی در کتاب سرزمین رویاها شما را دزدیده اند: یک تغییر ناگهانی در اطراف شما روی خواهد داد. یک دختر را دزدیده اند: عشق شما فقط به ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم حقه باز

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم حقه باز

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم حقه بازتعبير خواب آدم حقه باز به روايت آنلی بیتون اگر در خواب ببینید که با آدم حقه بازى هم سفر مى باشید، معنى آن این است که شما ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدرس

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدرس

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدرستعبير خواب آدرس به روايت لوک اویتنهاو تعبیر خواندن آدرس با صدای بلند در خواب: تغییراتی در آینده صورت خواهد گرفت. آدرس را روی پاکت نوشتن: شما خبرهای جالبی خواهید شنید. بدنبال ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آخور

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آخور

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آخورتعبير خواب آخور به روايت لیلا برایت اگر در خواب آخور دیدى، بدین معنى است که کوشش و سعى شما براى پیشبرد کارها بی ‏نتیجه خواهد ماند. تعبير خواب آخور ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آخرین وداع

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آخرین وداع

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آخرین وداعتعبير خواب آخرین وداع به روايت آنلي بيتون آخرين وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب، به معنى غم و غصه مى‏باشد. *** *** *** مطالب جالبی در مورد تعبیر خواب ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آجر

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آجر

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آجرآجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نيز عواملي که مي توانند موجب تقويب مباني حيات يا فکر باشند به شکل آجر مجسم مي شوند و ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آتش افروختن

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آتش افروختن

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آتش افروختنتعبير خواب آتش افروختن به روايت محمد بن سیرین آتش افروختن در خواب پادشاه و حاکم را تعبیر چنین است که قوت و نیرو مندی در میلن باشد آتش ...