تعبیر خواب وهاران بایگانی - وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آژیر

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آژیر

ارسال شده در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آژیرتعبیر خواب آژیر تعبير خواب آژیر به روايت لوک اویتنهاو آژیر: خطر خبرهایی خوب خواهید شنید. تعبير خواب آژیر به روايت لیلا برایت دیدن آژیر خطر، به معنى غم، غصه و بیچارگى مى ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزمایشگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزمایشگاه

ارسال شده در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزمایشگاهتعبیر خواب آزمایشگاه تعبير خواب آزمایشگاه به روايت آنلی بیتون 1ـ اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید، نشانه آن است كه برای انجام كارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می كنید، در ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزار و اذیت

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزار و اذیت

ارسال شده در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزار و اذیتتعبیر خواب آزار و اذیت تعبير خواب آزار و اذیت به روايت آنلی بیتون 1 - اگر در خواب كسی را آزار دهید، نشانه آن است كه دست به ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزاد شدن

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزاد شدن

ارسال شده در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ یک دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آزاد شدنتعبیر خواب آزاد شدن تعبير خواب آزاد شدن به روايت حضرت دانیال اگر ببیند آزادش کردند یا کسی را آزاد کرد، تعبیر چنین باشد که اگر بیمار است شفا می ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آروغ

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آروغ

ارسال شده در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آروغتعبیر خواب آروغ تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند آروغ ترش و بدبو بود ، سخني بر زبان مي آورد که برايش خطر آفرين خواهد بود اگر ببيند آروغش ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرایشگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرایشگاه

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرایشگاه    تعبیر خواب آرایشگاه تعبير خواب آرایشگاه به روايت لیلا برایت اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهید شد. تعبير خواب ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آراستن

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آراستن

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آراستنتعبیر خواب آراستن تعبير خواب آراستن به روايت آنلی بیتون اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید، نشانه تغییرات و فراز و نشیب های مطلوب و ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرامش

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرامش

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرامشتعبیر خواب آرامش تعبير خواب آرامش درکتاب سرزمین رویاها شما درآرامش هستید: بدبختی در کمین است. شمااز دیگران می خواهید که آرام باشند: بسیار خشمگین خواهید شد. اشخاصی که در جنگ هستند آرام ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم خواری

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم خواری

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم خواری    تعبیر خواب آدم خواری تعبير خواب آدم خواری به روايت تام چت ویندرا اگر در خواب آدمی را خورد، تعبیرش آن باشد که آرزو دارد هوش، استعداد و ثروت او ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم مودب

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم مودب

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم مودب    تعبیر خواب آدم مودب تعبير خواب آدم مودب به روايت ليلا برايت ديدن آدم مودب در خواب، دلالت بر اين دارد كه خبر غمگين‏ كننده ‏اى شما را آزار خواهد ...