فیلم دانش آموز اصفهانی در زنده رود بایگانی | وهاران