فیلم دانش آموز اصفهانی در برنامه زنده رود بایگانی | وهاران