فرو کردن مداد در سر دانش آموز کرمانی بایگانی | وهاران