فرزندان حسن جوهرچی در برنامه فرمول یک 96 بایگانی | وهاران