فال تاروت صوتی بایگانی - وهاران

فال تاروت امروز ۲۰ آبان ۱۳۹۸

فال تاروت امروز ۲۰ آبان ۱۳۹۸

ارسال شده در ۲۰ آبان ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال تاروت فروردین نماد :قلعه - جهت مخالف میل و اشتیاق.به تله افتادن. غافلگیر شدن . زندان و اسارت اردیبهشت نماد :قربانی - جهت مخالف فداکاری بی ارزش. پیش بینی اشتباه. خود خواهی. عدم تلاش .تغییر وضعیت در جهت منفی خرداد نماد :چرخ ...