غیبت سید ابراهیم رئیسی در دیدار با رهبری بایگانی - وهاران