عمار تفتی در سریال پرواز در ارتفاع صفر بایگانی - وهاران