دیدن آتش پرستیدن در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آتش پرستیدن

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آتش پرستیدن

ارسال شده در 14 مرداد 1396 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آتش پرستیدن  تعبير خواب آتش پرستیدن به روايت دانیال اگر ببیند که آتش را پرستید و به آن سجده کرد ، دلیل آن باشد که به حاکم و پادشاه ستمگر تعظیم ...