دیا میرزا در اکران سلام بمبئی دی 95 بایگانی | وهاران