دیا میرزا در اکران سلام بمبئی در پردیس ملت بایگانی | وهاران