دانش آموز اصفهانی و پدرش در برنامه زنده رود بایگانی | وهاران