تعبیر رفتن به آبادی بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبادی

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبادی

ارسال شده در 19 آبان 1395 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبادیآبادی تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن آباداني در خواب بر چهار وجه است صلاح کارهاي اين جهان خيرو منفعت داد و کامراني گشايش کارهاي شايستهتعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر آباداني ...