پوسترهای جشنواره فیلم فجر از دور ۱ تا دور ۳۵

عکس , فرهنگ و هنر ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

پوسترهای جشنواره فیلم فجر از دور ۱ تا دور ۳۵

در این مقاله از پورتال وهاران قصد داریم پوسترهای دوره های جشنواره فیلم فجر را برای شما عزیزان به نمایش بگذاریم. با وهاران همراه شوید.

پوستر یکمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۱ / جشنواره فجر ۱۳۶۱

یکمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 1 / جشنواره فجر 1361

 

پوستر دومین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۲ / جشنواره فجر ۱۳۶۲

دومین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 2 / سال 1362

 

پوستر سومین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۳ / جشنواره فجر ۱۳۶۳

سومین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 3 / سال 1363

 

پوستر چهارمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۴ / جشنواره فجر ۱۳۶۴

چهارمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 4 / سال 1364

 

پوستر پنجمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۵ / جشنواره فجر ۱۳۶۵

پنجمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 5 / سال 1365

 

پوستر ششمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۶ / جشنواره فجر ۱۳۶۶

ششمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 6 / جشنواره فجر 1366

 

پوستر هفتمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۷ / جشنواره فجر ۱۳۶۷

هفتمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 7 / سال 1367

 

پوستر هشتمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۸ / جشنواره فجر ۱۳۶۸

هشتمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 8 / جشنواره فجر 1368

 

پوستر نهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۹ / جشنواره فجر ۱۳۶۹

نهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 9 / جشنواره فجر 1369

 

پوستر دهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۱۰ / جشنواره فجر ۱۳۷۰

دهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 10 / جشنواره فجر 1370

 

پوستر یازدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۱۱ / جشنواره فجر ۱۳۷۱

یازدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 11 / جشنواره فجر 1371

 

پوستر دوازدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۱۲ / جشنواره فجر ۱۳۷۲

دوازدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 12 / جشنواره فجر 1372

 

پوستر سیزدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۱۳ / جشنواره فجر ۱۳۷۳

سیزدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 13 / جشنواره فجر 1373

 

پوستر چهاردهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۱۴ / جشنواره فجر ۱۳۷۴

چهاردهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 14 / جشنواره فجر 1374

 

پوستر پانزدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۱۵ / جشنواره فجر ۱۳۷۵

پانزدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 15 / جشنواره فجر 1375

 

پوستر شانزدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۱۶ / جشنواره فجر ۱۳۷۶

شانزدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 16 / جشنواره فجر 1376

 

پوستر هفدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۱۷ / جشنواره فجر ۱۳۷۷

هفدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 17 / جشنواره فجر 1377

 

پوستر هجدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۱۸ / جشنواره فجر ۱۳۷۸

هجدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 18 / جشنواره فجر 1378

 

پوستر نوزدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۱۹ / جشنواره فجر ۱۳۷۹

نوزدهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 19 / جشنواره فجر 1379

 

پوستر بیستمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۲۰ / جشنواره فجر ۱۳۸۰

بیستمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 20 / جشنواره فجر 1380

 

پوستر بیست و یکمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۲۱ / جشنواره فجر ۱۳۸۱

بیست و یکمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 21 / جشنواره فجر 1381

 

پوستر بیست و دومین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۲۲ / جشنواره فجر ۱۳۸۲

بیست و دومین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 22 / جشنواره فجر 1382

 

پوستر بیست و سومین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۲۳ / جشنواره فجر ۱۳۸۳

بیست و سومین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 23 / جشنواره فجر 1383

 

پوستر بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۲۴ / جشنواره فجر ۱۳۸۴

بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 24 / جشنواره فجر 1384

 

پوستر بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۲۵ / جشنواره فجر ۱۳۸۵

بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 25 / جشنواره فجر 1385

 

پوستر بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۲۶ / جشنواره فجر ۱۳۸۶

بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 26 / جشنواره فجر 1386

 

پوستر بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۲۷ / جشنواره فجر ۱۳۸۷

بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 27 / جشنواره فجر 1387

 

پوستر بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۲۸ / جشنواره فجر ۱۳۸۸

بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 28 / جشنواره فجر 1388

 

پوستر بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۲۹ / جشنواره فجر ۱۳۸۹

بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 29 / جشنواره فجر 1389

 

پوستر سی امین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۳۰ / جشنواره فجر ۱۳۹۰

سی امین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 30 / جشنواره فجر 1390

 

پوستر سی و یکمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۳۱ / جشنواره فجر ۱۳۹۱

سی و یکمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 31 / جشنواره فجر 1391

 

پوستر سی و دومین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۳۲ / جشنواره فجر ۱۳۹۲

سی و دومین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 32 / جشنواره فجر 1392

 

پوستر سی و سومین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۳۳ / جشنواره فجر ۱۳۹۳

سی و سومین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 33 / جشنواره فجر 1393

 

پوستر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۳۴ / جشنواره فجر ۱۳۹۴

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر 34 / جشنواره فجر 1394

 

پوستر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر / جشنواره فیلم فجر ۳۵ / جشنواره فجر ۱۳۹۵

گردآوری: پورتال وهاران www.vaharan.com


دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of