فال عشق روزانه 2 مرداد 96 در وهاران

سرگرمی , فال و طالع بینی ۰۲ تیر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

فال عشق روزانه 2 مرداد 96 در وهاران

فال عشق یکی از فال های بسیار پرطرفدار در بین همه افراد به ویژه دختران و پسران جوان است.

پورتال وهاران علاوه بر فال عشق هفتگی، تصمیم گرفته که فال روزانه عشق را نیز برای شما عزیزان منتشر کند.

ما این مقاله را هر روز با طالع بینی عشق روزانه بروزرسانی می کنیم.

از شما همراهان عزیز و همیشگی وهاران دعوت می کنیم تا پایان همراهمان باشید و ما را از نظرات ارزشمندتان آگاه سازید.

فال عشق روزانه

فال عشق روزانه

فال عشق روزانه

فال عشق روزانه متولدین فروردین / فال روزانه عشق متولدین فروردین

کارت شما : کارت شماره 25

این کارت نشان دھنده يك زن مو بور است؛ يا به معنای زنی است كه علائم عنصر خاك (برج ثور، برج سنبله، يا برج جدی) در نمودارش غالب است. او ممكن است از نقطه نظر منفی كمی خودخواه باشد. ھمچنین ممكن است از نقطه نظر مثبت بسیار عاقل و اھل عمل باشد

فال عشق روزانه

فال عشق روزانه متولدین اردیبهشت / فال روزانه عشق متولدین اردیبهشت

کارت شما : کارت شماره 23

این کارت نشان دھنده يك شانس مثبت است! ھر چند اين شانس اغلب از نوع مالی است، ولی به طور كلی اين كارت نشان دھنده موفقیت در زمینه ھای مختلف است. پیام ديگر این کارت رسیدن به قله ھای موفقیت در مسائل مربوط به پرسشتان است. پس نھايت سعی تان را بكنید تا به موفقیت ھای بزرگ برسید

فال عشق روزانه

فال عشق روزانه متولدین خرداد / فال روزانه عشق متولدین خرداد

کارت شما : کارت شماره 31

این کارت نشان دھنده موانع موقت در مسائل مربوط به پرسشتان است. اجازه ندھید انرژی منفی يا آرزوھای بیمار ديگران سد راه موفقیت شما در زمینه مورد نظرتان شود

فال عشق روزانه

فال عشق روزانه متولدین تیر / فال روزانه عشق متولدین تیر

کارت شما : کارت شماره 18

این کارت نشان دھنده خوشبختی و موفقیت است! تغییری در جھت بھتر شدن زندگی تان رخ خواھد داد. اين فرصتی برای يك شروع تازه و زمان بسیار خوبی برای شروع يك چیز جديد است! اين كارت نشان دھنده فرصت ملاقات با يك شخص مفید و ياری دھنده است. اين كارت شگفتي ھا است

فال عشق روزانه

فال عشق روزانه متولدین مرداد / فال روزانه عشق متولدین مرداد

کارت شما : کارت شماره 46

شما در حال روبرو شدن با مشكلات و موانع ھستید و بايد برای يافتن پاسخ آنھا به درون خودتان مراجعه نمايید. آيا چیزی در درونتان است كه از موفقیت شما در موضوع مورد نظرتان جلوگیری می كند؟ از توصیه بد در زمینه موضوع مورد نظرتان آگاه باشید و سعی كنید از مشاجرات بی ارزش با دوستان و دوستدارانتان پرھیز نمايید

فال عشق روزانه

فال عشق روزانه متولدین شهریور / فال روزانه عشق متولدین شهریور

کارت شما : کارت شماره 10

این کارت نشان دھنده سطح معینی از موفقیت در زمینه پرسشتان است، ھر چند اين موفقیت ممكن است كوتاه مدت باشد. ھمچنین، اگر اكنون سفری كنید ممكن است دوست يا عشق جديدی پیدا كنید

فال عشق روزانه

فال عشق روزانه متولدین مهر / فال روزانه عشق متولدین مهر

کارت شما : کارت شماره 39

این کارت نشان دھنده يك مرد مو بور و خوش ذات است؛ يا به معنای يك مرد است كه علائم عنصر آب (برج سرطان، برج عقرب يا برج حوت) در نمودارش غالب ھستند. اين كارت نشان دھنده يك مرد مھربان و مراقب است. اين مرد بدون زياد حرف زدن، به شما كمك می كند. كارھای او مھربانی و حسن توجه اش را نشان می دھند. يا اينكه: نصیحت خوب و مفید در زمینه مسائل مربوط به پرسشتان دريافت خواھید نمود

فال عشق روزانه

فال عشق روزانه متولدین آبان / فال روزانه عشق متولدین آبان

کارت شما : کارت شماره 15

این کارت نشان دھنده در راه بودن يك شراكت يا پیشنھاد است و تغییر در روابطتان بسیار محتمل است. اين كارت نشان دھنده ھمكاری بوده و به معنی يك رابطه خوب با شريكتان است. پیش بینی می شود به پايداری و موقعیت قابل اطمینانی برسید. منتظر يك شخص منفی يا افسرده در زندگی تان باشید كه ممكن است به آنچه داريد حسادت كند.

فال عشق روزانه

فال عشق روزانه متولدین آذر / فال روزانه عشق متولدین آذر

کارت شما : کارت شماره 5

در اين زمان می توانید انتظار كسب كمك از سوی ديگران داشته باشید. دوستی ھا و پیمان ھای جديد شكل خواھند گرفت! اين پیمان ھا احتمالا ھم از لحاظ اقتصادی سودمند، و ھم عملی ھستند

فال عشق روزانه

فال عشق روزانه متولدین دی / فال روزانه عشق متولدین دی

کارت شما : کارت شماره 41

این کارت نشان دھنده احتمال فريب و يا شايعه است. اين كارت می تواند به شكاف در روابط اشاره داشته باشد. اگر پرسش شما در زمینه يك موضوع عشقی است، اين يك كارت ھشدار دھنده است. بی وفايی يا جدايی بسیار محتمل است

فال عشق روزانه

فال عشق روزانه متولدین بهمن / فال روزانه عشق ظ متولدین بهمن

کارت شما : کارت شماره 47

اين يك كارت مشكل ساز است كه می تواند نشان دھنده بدبختی و آشفتگی ھایی در زمینه پرسشتان باشد. كسی ممكن است ھمین الآن با شما مخالفت كند و ممكن است كمترين احتمال را ندھید كه برايتان مشكل ساز شود. موانعی در آينده نزديك برايتان وجود خواھد داشت، ولی قاعدتا نبايد دايمی باشند

فال عشق روزانه

فال عشق روزانه متولدین اسفند / فال روزانه عشق متولدین اسفند

کارت شما : کارت شماره 16

این کارت نشان دھنده آن است كه در مسائل مربوط به پرسشتان، موفقیت تنھا در صورتی بدست می آيد كه عاقل و محتاط باشید. ممكن است در اين زمان، خیلی ساده گرفتار يك مشاجره شويد. از كارھای عجولانه پرھیز كنید

فال عشق روزانه

گردآوری: پورتال وهاران www.vaharan.com


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *