دیدن جعبه ابزار در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابزار

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابزار

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابزار       آنلی بیتون می گوید: 1- دیدن هر ابزاری در خواب، نشانه كشیدن رنج و سختی برای انجام كاری است. 2ـ دیدن ابزار شكسته و مستعمل در خواب، علامت آن است كه ...