دیدن اتوبوس در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اتوبوس

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اتوبوس

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اتوبوس تعبیر خواب اتوبوس آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها می گذرید، علامت آن است كه وعده هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود ...