ا بایگانی - وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابلیس

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابلیس

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابلیس     تعبیر خواب ابلیس (شیطان) تعبیر خواب ابلیس به روایت حضرت دانیال اگر ابلیس را در خواب ببیند، دلیل بر دیدن دشمنی است دروغگو، بی اعتقاد، فریبکار بی شرم و نا امید ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابرو

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابرو

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابرو   تعبیر خواب ابرو تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر در روياي ابروها را کامل و بدون عيب و نقص ببيند ، زينت و آراستگي دينش به کمال باشد و ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابراز علاقه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابراز علاقه

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابراز علاقه تعبیر خواب ابراز علاقه درکتاب سرزمین رویاها آمده است: یک زن متشخص به شما ابراز علاقه میکند: حقارت و شرمساری یک سیاستمدار یا تاجر به شما ابراز علاقه میکند: نتایج عالی ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابزار

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابزار

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابزار       آنلی بیتون می گوید: 1- دیدن هر ابزاری در خواب، نشانه كشیدن رنج و سختی برای انجام كاری است. 2ـ دیدن ابزار شكسته و مستعمل در خواب، علامت آن است كه ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابر

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابر

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابر     تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق تعبير ابر بر نه وجه است : حکمت رياست پادشاهي رحمت پرهيزکاري عذاب قحطي بلا فتنه تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند ابر در هوا حرکت مي کند و جا به ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب احضار روح

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب احضار روح

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب احضار روح تعبیر خواب احضار روح تعبير خواب احضار روح به روايت آنلی بیتون آنلی بیتون درباره تعبیر خواب احضار روح می گوید: 1-اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شركت كرده اید، ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب احتضار / تعبیر خواب جان دادن

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب احتضار / تعبیر خواب جان دادن

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب احتضار / تعبیر خواب جان دادن تعبیر خواب احتضار (جان دادن) تعبير خواب احتضار به روايت لوک اویتنهاو لوک اویتنهاو می گوید: جان دادن : یک سلامتی قدرتمند دیدن کسیکه جان می دهد: نشانه ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب احترام

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب احترام

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب احترام   تعبیر خواب احترام در کتاب سرزمین رویاها آمده است: به شما احترام می گذارند: زندگی شما مملو از شادی می شود. شما احترامتان را از دست می دهید: یکی از دوستانتان می ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اجاق گاز

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اجاق گاز

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اجاق گاز تعبیر خواب اجاق گاز تعبیر خواب اجاق گاز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب اجاق گاز می گوید: مهمترین بخش نمادین این خواب می گوید ممكن ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اجاق

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اجاق

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اجاق   تعبیر خواب اجاق تعبير خواب اجاق به روايت لیلا برایت لیلا برایت درباره تعبیر خواب اجاق می گوید: دیدن اجاق با آتش در خواب، نشانه خوشبختى است. دیدن اجاق بدون آتش در خواب، ...